ขอเชิญท่านสาธุชนบำเพ็ญบุญฟังพระธรรมเทศนาในพรรษา ปี 2544  และรับเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแก่พระภิกษุสามเณร  ตลอดพรราษา

 เว็บไซท์นี้ พัฒนาโดย   พระมหาชูชาติ านโชโต
เลขานุการวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Email  :  chu_butpeng@yahoo.com